Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich ul. Łopuskiego 13, 78 - 100 Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13, 78 – 100 Kołobrzeg, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich  został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13, 78 – 100  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-04
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest Dariusz Pluciński.
 • E-mail: ido@ekonom.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 3540583 lub 943540583 wew 25

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich w Kołobrzegu nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 4 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 4 dni, Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich  niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich  nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich

ul. Łopuskiego 13

78-100 Kołobrzeg

lub za pomocą e-mail: zseh@kolobrzeg.powiat.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek 1: ul. Łopuskiego 13,  78-100 Kołobrzeg

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Łopuskiego – wejście główne do budynku oraz od strony boiska z tyłu budynku do którego możliwy jest dostęp od ulicy Szkolnej lub ulicy Jana Pawła II

Do wejścia do budynku od strony ul. Łopuskiego prowadzą schody.

Wejście do budynku od strony boiska umożliwia dostęp, nie jest ograniczony schodami jednakże pozwala jedynie na dostęp do klatki schodowej na poziomie parteru budynku.

Przy wejściu od strony boiska dostępny jest domofon z połączeniem do recepcji szkoły i możliwością zejścia upoważnionego pracownika szkoły z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze jednakże nie ma możliwości samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach pomiędzy piętrami budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu z tyłu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek 2: ul. Łopuskiego 13,  78-100 Kołobrzeg

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Katedralnej  – wejście główne do budynku oraz od strony ulicy Jana Pawła II

Do obu wejść do budynku prowadzą schody.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze jednakże nie ma możliwości samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach pomiędzy piętrami budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dotyczy obu budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich dysponuje parkingiem na którym nie wydzielono miejsc dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość dostepu do parkingu dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bliskiej odległości od wejść do obu budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich. Miejsca te znajdują się na parkingach ogólnodostępnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich , prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 4 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Pluciński , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2021 15:42:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie